1. Algemene voorwaarden (hierna « AV »)

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze AV (zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd) van toepassing op alle overeenkomsten tussen GPC Gov en een opdrachtgever evenals op alle diensten en opdrachten die aan GPC Gov zijn toevertrouwd en die door GPC Gov zijn aanvaard, met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende diensten of nieuwe diensten en overeenkomsten. Het sluiten van een overeenkomst tussen GPC Gov en de opdrachtgever en elke aanvraag van onze diensten, impliceert de aanvaarding van de AV door de opdrachtgever na mededeling van deze AV,

Indien de AV pas na het sluiten van de overeenkomst of na de aanvraag van de diensten aan de klant zijn medegedeeld, wordt beschouwd dat de klant de AV aanvaard tenzij schriftelijk bezwaar binnen 8 kalenderdagen na de mededeling van de AV ingediend werd

Deze AV maken integraal deel van de contracten afgesloten tussen GPC Gov en de opdrachtgevers.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere. Elke clausule vormt een afzonderlijke en onafhankelijke bepaling. Indien een bepaling ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

Onder "Abonnementscontract" wordt verstaan het tussen GPC Gov en de klant gesloten contract met betrekking tot de periodieke informatie van de klant over openbare aanbestedingen die hem mogelijk kunnen interesseren, met inbegrip van de bestelbon, de factuur(-en) en de onderhavige algemene voorwaarden.

Termijnen uitgedrukt in maand of jaar worden berekend van datum tot dag voor datum.

Bij aangetekende zendingen vangt de termijn aan op de dag na de poststempel datum.

De vervaldatum is inbegrepen in de termijn.

2. Begunstigden en gebruik van de door GPC Gov verstrekte informatie

Alle mededelingen, informatie, nota's, adviezen, kennisgevingen, enz. die door GPC Gov (hierna de "Informatie") worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor de ontvanger, in zijn hoedanigheid van klant van GPC Gov. De klant verbindt zich ertoe (i) de Informatie niet te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk voordeel, (ii) de Informatie niet te gebruiken voor opstellen van publicaties of het verlenen van diensten van welke aard dan ook, en (iii) de Informatie op geen enkele wijze over te dragen of toe te wijzen. De Informatie mag niet worden gebruikt door derden en we nemen geen verantwoordelijkheid voor de informatie tenzij we onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Bijgevolg mag de Informatie niet worden gekopieerd, geciteerd, aan derden worden doorgegeven of openbaar worden gemaakt, geheel of gedeeltelijk, of voor enig ander doel worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van GPC Gov, tenzij dit wettelijk of door een bevoegde autoriteit is vereist (in dat geval is de klant verplicht GPC Gov hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij bij wet verboden).

De informatie kan alleen worden gebruikt door de klant binnen zijn bedrijf en uitsluitend door de personen die in het Abonnementscontract worden genoemd.

GPC Gov behoudt zich het recht voor om, de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang te beëindigen, in geval van schending door deze laatste van de bepalingen voorzien in artikel 2 van de AV. In dat geval i) als het een Abonnementscontract betreft, blijft de door de klant betaalde prijs voor de nog resterende looptijd door GPC Gov verworven als forfaitaire schadevergoeding. en ii) als het een contract betreft voor de levering van andere diensten dan die die in het Abonnementscontract zijn opgenomen, zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het totale bedrag van de prijs die tussen GPC Gov en de klant voor de genoemde diensten is overeengekomen.

3. Duur van Abonnementscontract en Verlenging

Het Abonnementscontract wordt afgesloten voor de duur vermeld in de bestelbon, met ingang op datum van de eerste factuur (hierna de "Initiële duur").

Bij gebrek van kennisgeving door de klant of door GPC Gov, per aangetekende brief verzonden per post, van de beslissing om het Abonnementscontract niet te verlengen uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vervaldag, zal het Abonnementscontract automatisch worden verlengd voor een periode gelijk aan de periode- en onder dezelfde voorwaarden als het initiële Abonnementscontract. Met uitzondering van de bepalingen voorzien in artikel 4 lid 2 van de AV. Hetzelfde geldt indien deze verlenging of de daaropvolgende verlengingen niet uiterlijk 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de verlenging, per aangetekende zending, door de klant of door GPC Gov worden opgezegd.

Bij beëindiging van het Abonnementscontract door de klant zonder toepassing van de voorwaarden beschreven in vorige paragraaf, zal de door de klant betaalde prijs voor de resterende duur van het Abonnementscontract door GPC Gov worden ingehouden als schadevergoeding.

4. Prijs van de diensten geleverd door GPC Gov

De prijs van de door GPC Gov geleverde diensten is hetzij (i) ingeval van Abonnementscontract, de prijs die in de bestelbon nementscontract is vermeld, hetzij (ii) de prijs die tussen GPC Gov en de klant is overeengekomen voor de levering van andere diensten dan die die in het Abonnementscontract zijn opgenomen.

De prijs van het Abonnementscontract wordt bij elke verlenging, en zonder voorafgaande notificatie, verhoogd met een bedrag gelijk aan 3% van de prijs van het Abonnementscontract van de voorgaande periode.

Bovendien kan de tussen GPC Gov en de klant overeengekomen prijs, voor de levering van andere diensten dan die die in het Abonnementscontract zijn opgenomen, door ons worden aangepast, onder voorbehoud van notificatie aan de klant. Dit indien tijdens de levering van de dienst(en) blijkt dat bepaalde omstandigheden niet bekend waren of ons bij aanvang niet bekend waren gemaakt of indien zich andere omstandigheden voordoen die buiten onze macht liggen, zodat aanvullende prestaties zouden nodig zijn.

De facturen kunnen eventueel worden verhoogd met alle externe kosten die niet in de afgesproken prijs zijn begrepen en die betrekking hebben met de levering van de diensten

Alle eventuele extra kosten die wij maken in verband met een dossier (bijvoorbeeld verplaatsingskosten buiten België, verblijfkosten buiten Brussel, eventuele transactiekosten - met inbegrip van bankkosten -, kosten voor het opstellen van externe documenten, ...) zullen eveneens gefactureerd worden

5. Facturering en niet-betaling

De prijs van het Abonnementscontract wordt in één keer gefactureerd, bij aanvang van het contract, voor de gehele duurtijd (Initiële Termijn). Indien het Abonnementscontract wordt vernieuwd overeenstemmend artikel 3 van de AV, wordt de prijs voor de vernieuwing gefactureerd, voor de voorziene verlengingsperiode, 30 kalenderdagen voor de vernieuwingsdatum.

De prijs van prestaties, anderen dan die die in het Abonnementscontract zijn voorzien, zal regelmatig worden gefactureerd, naarmate de diensten worden verschaft, zelfs indien de overeengekomen diensten nog niet volledig zijn geleverd. GPC Gov behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens oplevering van de diensten en pas de oplevering te beginnen na ontvangst van dit voorschot

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, aftrek of opschorting.

De gegevens van de bankrekening waarop de betaling moet worden verricht, staan vermeld op onze facturen of in gesloten contract.

Wij moeten onverwijld en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de datum van de factuur per aangetekende brief op de hoogte worden gebracht. Na deze termijn wordt de factuur als onherroepelijk aanvaard beschouwd.

Betwisting van factuur , moet ons onverwijld en in ieder geval binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als onherroepelijk aanvaard.

Onbetaalde facturen 14 kalenderdagen na uitgifte, brengen automatisch, zonder enige notificatie noch ingebrekestelling, een verwijlintrest op van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50 euro, ongeacht het recht om een bijkomende schadevergoeding te eisen voor de geleden schade en de gemaakte kosten indien deze hoger blijken te zijn.

Bovendien hebben wij het recht bij niet-betaling van een factuur (of een deel daarvan) op de vervaldag om, mits schriftelijke kennisgeving, (i) het Abonnementscontract en/of onze diensten (in het geval van prestaties buiten Abonnementscontract) op te schorten en/of (ii) het Abonnementscontract en/of enig ander contract tussen ons en de in gebreke blijvende klant te beëindigen. In geval van beëindiging van het abonnement naar aanleidign van niet betaling van een of meerdere facturen, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd van een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan het totale bedrag van het Abonnementscontract.

In geval van niet-betaling van een factuur worden alle andere nog niet opeisbare vorderingen van de klant van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rekening te houden met eventuele toegestane betalingsvoorwaarden, onmiddellijk opeisbaar.

6. Verantwoordelijkheid van GPC Gov

Aangezien de dienstverlening van GPC Gov uitsluitend bestaat uit het informeren van klanten over overheidsopdrachten (d.w.z. GPC Gov verstrekt dergelijke informatie "as is"), is GPC Gov niet verantwoordelijk noch voor de inhoud, betrouwbaarheid, relevantie, toepasbaarheid of timing van de informatie die aan de klant wordt gecommuniceerd, noch voor de inhoud van de informatie beschikbaar op de website van GPC Gov.

Bovendien kan GPC Gov niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging, slecht ontvangst of niet-ontvangst van de informatie die naar de klant wordt gestuurd, indien deze vertraging, niet-ontvangst of slechte ontvangst te wijten is aan een geval van overmacht of aan een gebeurtenis die buiten de controle van GPC Gov valt.

GPC Gov biedt geen garanties voor de resultaten die de klant behaalt met het gebruik van de door GPC Gov aangeboden diensten. GPC Gov staat ook niet garant voor de toekenning van de overheidsopdrachten aan haar klanten.

GPC Gov zal ook niet aansprakelijk zijn voor een eventuele storing van haar website in het geval dat een dergelijke storing te wijten is aan overmacht of een gebeurtenis die buiten de controle van GPC Gov valt.

GPC Gov biedt geen enkele garantie met betrekking tot de ter beschikking gestelde tools, de website, de e-mails, de applicaties, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming van welke aard dan ook, voor zover deze het gevolg is van een geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van GPC Gov.

Meer in het bijzonder is de klant zelf verantwoordelijk voor de configuratie van zijn elektronische mailbox, o.a. voor wat betreft firewalls, antivirus, anti-spam, anti-junk e-mails.

7. Persoonsgegevens

GPC Gov zal met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de verstrekte persoonsgegevens.

GPC Gov verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor volgende doeleinden :

(i) Het leveren van diensten overeenkomstig het contract ;

(ii) om haar klanten op de hoogte te houden van nieuwigheden, relevante informatie (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief), organisatie van seminaries, aanbod van GPC Gov diensten, enz., tenzij de klant zich daartegen verzet

De gegevens die door de klanten in het kader van de Abonnementscontracten worden doorgegeven, zullen slechts worden meegedeeld, bewaard en gebruikt voor de uitvoering en de opvolging van het contract en overeenstemmend met de geldende wetgeving.

Naast de gegevens die klanten in het kader van Abonnementscontracten verstrekken, verwerkt GPC Gov ook bepaalde van uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt.

De klant heeft het recht op toegang, wijziging en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hiertoe stuurt de klant zijn verzoek naar het volgende adres: privacy-claims@gpcgov.be

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer databestanden van GPC Gov en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de betrokken persoon.

8. Einde van de contractuele relatie

Bij de beëindiging van de contractuele relatie tussen de klant en GPC Gov in overeenstemming met deze AV of met de bepalingen voorzien in de contractuele verbintenis(sen, blijft de klant aansprakelijk voor de betaling van de diensten mbt de verrichte prestaties die door GPC Gov vóór de kennisgeving van beëindiging van de contractuele relatie, alsmede voor de kosten en uitgaven die GPC Gov tot de datum van beëindiging van de diensten voor de klant heeft gemaakt, niettegenstaande de betaling van enige andere schadevergoeding/vergoeding die in de voor ons bindende overeenkomst(en) en/of in deze AV is voorzien.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die ontstaan in verband met (i) een door GPC Gov verrichte dienst (ii), een tussen GPC Gov en de klant gesloten overeenkomst of (iii) de rechtsverhouding met de klant of een andere derde, worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil of rechtsgeding wordt uitsluitend voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel, die exclusief bevoegd zijn om het geschil te beslechten.

Hulp nodig bij overheidsopdrachten

Of u nu de biedregels wilt begrijpen, uw slagingspercentage wilt verbeteren of gewoon advies wilt inwinnen bij ervaren professionals, wij zijn er om u te helpen. Vul onderstaand formulier in om ons een idee te geven van uw wensen. Ons team van experts staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te begeleiden.


+32 2 627 77 10


info@gpcgov.be


Louisalaan 54, 1050 Brussel

of

Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem

Ons team

Gilles Hunninck

Co-founder

Gilles Hunninck

Co-founder

Na 16 jaar IT-ontwikkeling voor grote bedrijven, besloot ik een droom waar te maken ... om mijn eigen baas te zijn.
De gezondheidscrisis gaf me de kans om het GPCGov-systeem te ontwikkelen zoals het is en na hard werken kwam de droom uit. GPCGov is geboren!

Philippe Huygens

Co-founder

Philippe Huygens

Co-founder

Na meerdere ervaringen in commerciële functies ontdekte ik me een echte passie voor de openbare aanbestedingen. Ik slaagde erin, door mijn creativiteitszin en mijn inzet om de noodzakelijke mensen en vereiste bevoegdheden samen te brengen om het project op te starten. Ik wens een gebruiksvriendelijke en efficiente dienstverlening te bieden aan de bedrijven voor het beheer van hun overheidsopdrachten.

Christophe Renaut

Co-founder

Christophe Renaut

Co-founder

Na ervaringen in het onderwijs en groepsmanagement, stond ik gedurende meer dan 10 jaar, samen met Philippe, ten dienste van bedrijven en heb ik een grondige kennis inzake overheidsopdrachten opgedaan. Mijn kennissen, ervaringen, aandacht voor de behoeften van klanten stimuleerde me om mee te stappen in de creatie van het GPC Gov project.