Wetgeving en regulering van overheidsopdrachten

Openbare aanbestedingen zijn formele overeenkomsten tussen overheidsorganen en particuliere entiteiten voor de levering van goederen, het verlenen van diensten of de uitvoering van infrastructurele projecten. Omdat ze worden gefinancierd uit de staatskas, zijn ze omkaderd door een set normen en regels die zijn ontworpen om een gezonde, transparante en eerlijke concurrentie tussen leveranciers te bevorderen.

In België, evenals in de Europese Unie, is het ecosysteem van openbare aanbestedingen gestructureerd rond strikte wetgeving, waaronder:

EU-richtlijnen: Deze richtlijnen dienen als kompas voor de lidstaten en leggen de basisprincipes en te volgen procedures vast. Ze weerspiegelen de huidige best practices en worden regelmatig herzien om zich aan te passen aan economische, technologische en maatschappelijke veranderingen.

Belgische regelgeving: In België worden Europese richtlijnen omgezet in nationale wetteksten. De wet van 17 juni 2016 is typerend voor deze inspanning en dient als steunpilaar voor de uitvoering van lokale openbare aanbestedingen.

Wanneer Belgische overheidsorganen een aanbesteding uitschrijven, moeten ze rekening houden met de financiële drempels die door de EU zijn vastgesteld. Deze drempels bepalen welk type procedure moet worden gevolgd, zoals open, beperkte of onderhandelde procedures. Deze limieten worden herzien om de huidige economische dynamiek te weerspiegelen.

Een typische aanbestedingsprocedure in België doorloopt verschillende fasen, van de officiële bekendmaking van de aanbestedingsaankondiging, de pre-kwalificatie van inschrijvers, tot de gedetailleerde evaluatie van voorstellen en de uiteindelijke gunning van het contract. Beoordelingscriteria zijn gebaseerd op een scala aan indicatoren, zoals totale kosten, technische kwaliteit, ecologische levensvatbaarheid, innovatiepotentieel en vele anderen.

Het is essentieel te benadrukken dat gedurende dit hele proces Belgische overheidsinstanties gebonden zijn aan een veeleisende ethische code: transparantie van acties, gelijke behandeling van kandidaten en non-discriminatie. Dit kader zorgt ervoor dat elke inschrijver een eerlijke beoordeling krijgt op basis van vooraf vastgestelde en objectieve criteria.

Samengevat is, hoewel complex, kennis van de wet- en regelgeving voor openbare aanbestedingen, zowel op Belgisch als Europees niveau, van essentieel belang voor elk bedrijf dat wil gedijen in dit concurrerende veld.

Une question? Contactez-nous!