Indienen van openbare aanbestedingen

Publicatie van de aankondiging van de opdracht: de overheidsinkoper publiceert een aankondiging van de opdracht, waarin hij zijn voornemen om een ​​overheidsopdracht te gunnen aankondigt. Deze aankondiging wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) voor Europese overheidsopdrachten en in het Bulletin des Adjudications voor Belgische overheidsopdrachten. Deze aankondiging bevat informatie over het onderwerp van de opdracht, de gunningscriteria, de termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen, enz.

Verzoek om aanbestedingsdocumenten: Geïnteresseerde bieders vragen om aanbestedingsdocumenten, die technische specificaties, gunningscriteria, indieningsvoorwaarden, enz. bevatten.

Indiening van inschrijvingen: inschrijvers dienen hun inschrijving in binnen de in de aankondiging van opdracht vermelde termijnen. Inschrijvingen moeten voldoen aan de eisen en technische specificaties van de markt.

Beoordeling van de inschrijving: de overheidsinkoper beoordeelt de inschrijvingen op basis van de gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht zijn aangekondigd. Deze criteria kunnen prijs, kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, enz. omvatten. De overheidsinkoper kan ook onderhandelingen met de inschrijvers organiseren om de overheidsopdrachten te verduidelijken of te verbeteren.

Gunning van de opdracht: de overheidsinkoper gunt de opdracht aan de inschrijver die volgens de gunningscriteria de meest voordelige offerte heeft ingediend. De overheidsinkoper kan ook besluiten de opdracht niet te gunnen als geen enkele aanbieding aan de criteria voldoet.

Kennisgeving van de gunning: de overheidsinkoper meldt de gunning van de opdracht aan alle inschrijvers die aan de procedure hebben deelgenomen. Deze kennisgeving moet informatie bevatten over de redenen voor de gunning, de naam van de geselecteerde inschrijver, de contractprijs, enz.

Une question? Contactez-nous!