Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting bij overheidsopdrachten is een proces om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan ​​tussen partijen die betrokken zijn bij een overheidsopdracht. Dit proces wordt beheerst door regels en procedures die gewoonlijk worden uiteengezet in aanbestedingsdocumenten, zoals de aankondiging van de aanbesteding, specificaties en contracten.

Geschillenbeslechting kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: geschillen die ontstaan ​​tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht en geschillen die ontstaan ​​na de uitvoering van de overheidsopdracht.

Voor geschillen die ontstaan ​​tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht, worden de partijen aangemoedigd om hun meningsverschillen op te lossen door middel van onderhandeling en bemiddeling. Als deze methoden niet succesvol zijn, kunnen de partijen hun toevlucht nemen tot arbitrage of gerechtelijke procedures om hun geschil op te lossen. De voorwaarden voor arbitrage en juridische procedures worden meestal uiteengezet in het inkoopcontract.

Voor geschillen die ontstaan ​​na de uitvoering van het aanbestedingscontract, moeten de partijen specifieke geschillenbeslechtingsprocedures volgen die in het aanbestedingscontract kunnen zijn vastgelegd. In de meeste gevallen moeten partijen hun geschil schriftelijk melden en een onderhandelings- of bemiddelingsproces doorlopen voordat ze hun toevlucht nemen tot arbitrage of procesvoering.

Het is belangrijk op te merken dat de regels en procedures voor geschillenbeslechting verschillen per land en jurisdictie, evenals per type overheidsopdracht. Partijen die betrokken zijn bij een aanbesteding moeten zich daarom vertrouwd maken met de regels en procedures die van toepassing zijn op hun specifieke aanbesteding om een ​​effectieve en eerlijke geschillenbeslechting te waarborgen.

Une question? Contactez-nous!