Laatste wetgeving inzake overheidsopdrachten.

De laatste geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten is ingevoerd om te voldoen aan de zorgen over transparantie. Het Belgische nieuwsblad L'Echo meldde op 11 februari 2023 dat de overheid onvoldoende transparantie bood bij haar overheidsopdrachten, maar de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten is ingevoerd om deze situatie te corrigeren.

Vanaf 1 september 2023

Vanaf 1 september 2023 worden verschillende verplichtingen opgelegd.

Ten eerste is het gebruik van elektronische platforms eProcurement (freemarket-toepassing) voortaan verplicht in geval van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempels. Deze verplichting geldt voor alle opdrachten waarvoor de uitnodiging tot het indienen van een offerte vanaf 1 september 2023 wordt gelanceerd, en de uitzondering die voor deze procedure gold, is opgeheven.

Bovendien moet er een vereenvoudigde bekendmaking van de gunning worden gepubliceerd voor overheidsopdrachten en raamovereenkomsten onder de Europese publiciteitsdrempels. Ten slotte moet er een bekendmaking van de gunning (indien van toepassing vereenvoudigd) worden gepubliceerd wanneer de aanbestedende dienst beslist om af te zien van het gunnen of sluiten van een opdracht, of om de gunningsprocedure opnieuw te starten. Deze laatste twee verplichtingen hebben betrekking op alle opdrachten en raamovereenkomsten waarvan de gunningsprocedure loopt en die op 1 september 2023 nog niet zijn gegund, evenals op die welke later worden gelanceerd.

Vanaf 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 zijn aanbestedende diensten verplicht om aan de federale referentiepunt, zoals vermeld in artikel 163 van de wet van 17 juni 2016, uiterlijk op 15 februari van elk jaar de totale waarde van de opeenvolgende opdrachten die zijn gegund op basis van raamovereenkomsten tijdens het voorgaande jaar, te communiceren. Deze verplichting geldt voor alle opeenvolgende opdrachten die zijn gegund op basis van raamovereenkomsten waarvan de gunningsprocedure nog loopt en die op 1 januari 2025 nog niet zijn gegund, evenals voor die welke later zullen worden gelanceerd.

Bovendien zijn aanbestedende diensten verplicht om de totale waarde van de laagwaardige opdrachten die het voorgaande jaar zijn gegund, met uitzondering van opdrachten waarvan de toewijzingswaarde minder is dan 3.000 euro exclusief btw, te communiceren. Deze verplichting geldt voor alle laagwaardige opdrachten waarvan de gunningsprocedure nog loopt en die op 1 januari 2025 nog niet zijn gegund, evenals voor die welke later zullen worden gelanceerd.

Bron Service Public Wallonie

Ontdek GPC Gov!

Vul dit contactformulier in om meer informatie over onze diensten te ontvangen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over overheidsopdrachten

Volg ons